REWIT Optymalizacja Biznesu. Optymalizacja kosztów i procesów

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I PROCESÓW

Audyt obciążeń publiczno-prawnych

Audyt i optymalizacja dotycząca obciążeń publiczno-prawnych polega na takim planowaniu wydatków, które pozwoli na korzystne, ale równocześnie bezpieczne rozliczenia z organami podatkowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Urzędem Marszałkowskim.


Składki ZUS – zakres analiz:

• podstawa wymiaru składek
• składka wypadkowa

Ubezpieczenie wypadkowe, stanowiące zabezpieczenie społeczne dla osób ubezpieczonych, którzy zostali poszkodowani w skutek wypadku przy pracy, bądź choroby zawodowej, jest obowiązkowe. System ubezpieczeń społecznych nie przewiduje możliwości dobrowolnego ubezpieczenia się w tym przypadku, jednakże składka wypadkowa jest jedyną „ruchomą składką”, to znaczy, że jej wysokość zależy od wielu czynników, takich jak min.: przynależność do danej grupy działalności wg PKD, ilość zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób, czy liczba wypadków w Przedsiębiorstwie.

Oferujemy audyt w Państwa przedsiębiorstwie, mający na celu zidentyfikowanie ewentualnych nieścisłości w deklaracjach rozliczeniowych z ZUS, których korekta pozwoli na określenie prawidłowej stopy procentowej składki wypadkowej. Nasz zespół specjalistów, którzy od lat zajmują się rozliczeniami składek ZUS oraz prawem podatkowym gwarantuje, że proponowane przez nas rozwiązania są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami przez co zapewniają korzyści dla przedsiębiorstwa a jednocześnie dają gwarancję bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy i analizujemy przepisy prawne oraz orzecznictwo, aby móc przedstawić Klientowi złożony system ubezpieczeń społecznych w sposób przystępny i klarowny.

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Państwu uzyskać zwrot nienależnie zapłaconych składek z poprzednich lat oraz oszczędność wynikającą z opłacania niższych składek w kolejnych latach następujących po wykonanym przez nas audycie. Nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż korekta zidentyfikowanych przez nas ewentualnych nieścisłości uchroni Przedsiębiorstwo przed poważnymi sankcjami finansowymi w przyszłości. Dlatego też nasze rozwiązania przynoszą długoterminowe korzyści, daleko wykraczające poza okres naszej współpracy.

Korzyści dla Klienta:
✔ gwarancja profesjonalnej obsługi doradców podatkowych, radców prawnych, specjalistów ds. kadr,
✔ możliwość uzyskania nadpłaconych składek za lata historyczne,
✔ możliwość zaoszczędzenia na składkach w czasie teraźniejszym i przyszłym,
✔ bezpieczeństwo w przypadku kontroli ZUS i PIP.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.


PFRON – zakres analiz:

• obniżenie bieżących obciążeń
• uzyskanie subwencji finansowych

Obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia przynajmniej 25 osób (w przeliczeniu na etaty), wśród których nie ma wymaganej ustawą liczby pracowników niepełnosprawnych (6% wszystkich zatrudnionych).

Nasza firma oferuje audyt w Państwa przedsiębiorstwie, mający na celu uzyskanie najkorzystniejszej dla Państwa sytuacji względem opłat na poczet PFRON-u. Dogłębna analiza przeprowadzana przez nasz zespół pozwala zweryfikować prowadzoną w przedsiębiorstwie ewidencję osób niepełnosprawnych  oraz znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania obniżające wymaganą wpłatę. Nasze zaplecze prawno-podatkowe zapewnia pełną zgodność z prawem proponowanych przez nas rozwiązań.

Nawiązując współpracę z naszą firmą, mogą Państwo uzyskać zwrot nadpłaconych kwot za poprzednie lata oraz zaoszczędzić na wpłatach na rzecz PFRON-u w kolejnych latach. Pomagamy naszym Klientom notować średnie oszczędności na bardzo wysokim poziomie, aż 50%! Tak wysoka redukcja kosztów pozwala wielu przedsiębiorstwom na uruchomienie wielu rozwiązań inwestycyjnych, które zapewniają rozwój i ekspansję firmy.

Korzyści dla Klienta:
✔ weryfikacja prowadzonej przez Przedsiębiorstwo ewidencji zatrudnienia pracowników  niepełnosprawnych,
✔ możliwość uzyskania nadpłat za lata historyczne,
✔ możliwość obniżenia wydatków w czasie teraźniejszym i przyszłym,
✔ możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń,
✔ kompleksowa pomoc przy rozliczaniu dofinansowań, monitorowaniu statusy firmy w PFRON oraz formalnościami związanymi z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Podatek od nieruchomości

Podatkiem od nieruchomości są objęte grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek opłaty tego podatku spoczywa na każdym właścicielu, użytkowniku wieczystym lub samoistnym posiadaczu przynajmniej jednego z wyżej wymienionych przedmiotów,
a jego stawka określana jest w drodze uchwały przez Radę Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów.

Oferujemy audyt podatku od nieruchomości w Państwa przedsiębiorstwie mający na celu zidentyfikowanie możliwości obniżenia obciążeń związanych z opłacaniem podatku od nieruchomości. Wiemy z doświadczenia, że ustalenie odpowiedniej kwoty należnej do zapłaty z tytułu tego podatku nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wymaga bazowania na dwóch różnych źródłach – Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ustawy prawo budowlane – między którymi występuje wiele niespójności. Gros przedsiębiorstw płaci zawyżone podatki rutynowo. Nasz zespół składający się z ekspertów w zakresie podatków i prawa, wspierając się ekspertami technicznymi (architekci, rzeczoznawcy, geodeci), gwarantuje ustalenie optymalnej wysokości podatku, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem jednocześnie dając gwarancję, że wdrożone rozwiązania są bezpieczne podatkowo.

Nawiązując z nami współpracę zyskują Państwo możliwość odzyskania nadpłat za poprzednie lata oraz obniżenie obciążeń w latach następnych. Nasi klienci notują w tym obszarze oszczędności na średnim poziomie ponad 21%. Takie ograniczenie wydatków pozwala na uzyskanie dodatkowych możliwości finansowych w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla Klienta:
✔ gwarancja profesjonalnej obsługi doradców podatkowych, radców prawnych, wspieranych przez specjalistów technicznych
✔ możliwość odzyskania nadpłat za lata historyczne,
✔ możliwość zaoszczędzenia na podatku od nieruchomości w czasie teraźniejszym i w przyszłości,
✔ możliwość uzyskania ulg podatkowych, poprzez prawidłowe skategoryzowanie posiadanych gruntów, budynków, budowli,
✔ brak dodatkowych kosztów za usługi architektów, rzeczoznawców, geodetów,
✔ pełne wsparcie w przypadku kontroli organów podatkowych.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.Opłata za korzystanie ze środowiska

Obowiązkiem uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska jest objęty każdy przedsiębiorca, którego firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza, odprowadza ścieki, gromadzi odpady czy pobiera wodę.

Nasza firma proponuje rozwiązania, które pozwolą Państwu uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości, a także maksymalne obniżenie Państwa opłat w ramach obecnie obowiązującego prawa. Nasz zespół ekspertów podatkowych i prawnych, zasięgając niezbędnych opinii specjalistów technicznych, poprzez przeprowadzenie audytu w Państwa przedsiębiorstwie, zapewni Państwu prawidłową ewidencję korzystania ze środowiska oraz ustali optymalną kwotę, którą Państwa przedsiębiorstwo musi opłacać, aby rozliczać się w pełni zgodnie z prawem.

Dzięki współpracy z naszą firmą zyskują Państwo gwarancję najniższych wymaganych opłat z tytułu opłaty za korzystanie ze środowisko, jednocześnie w pełni zachowując bezpieczeństwo w przypadku kontroli lub potrzeby złożenia sprawozdań. Mają Państwo możliwość odzyskania nadpłat za opłaty za korzystanie ze środowiska z poprzednich latach oraz uzyskanie oszczędności wynikające z opłacania niższych kwot w kolejnych latach. Zaoszczędzone środki mogą mieć duży wpływ na możliwości inwestycyjne i rozwojowe Państwa przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. Pomagamy osiągnąć naszym Klientom oszczędności z odpowiedniej ewidencji korzystania ze środowiska na średnim poziomie aż 40%.

Korzyści dla Klienta:
✔ obsługa zespołu specjalistów podatkowych i prawnych, gwarantujących prawidłowość prowadzonej ewidencji korzystania ze środowiska,
✔ brak kosztów w przypadku potrzeby skorzystania z usług specjalistów technicznych,
✔ gwarancja wyznaczenia najniższej zgodnej z prawem opłaty za korzystanie ze środowiska,
✔ możliwość odzyskania nadpłat za lata historyczne,
✔ możliwość uzyskania oszczędności wynikających z uiszczania niższych opłat w czasie teraźniejszym i przyszłym,
✔ bezpieczeństwo w przypadku kontroli organów publicznych, bądź potrzeby złożenia deklaracji za korzystanie ze środowiska.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.Opłata produktowa

Obowiązek uiszczania opłaty produktowej dotyczy wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek towary w opakowaniach i opakowania, którzy nie wywiązują się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Aby uniknąć obowiązku tej często bardzo wysokiej opłaty, przedsiębiorca powinien samodzielnie poddać recyklingowi i odzyskowi opakowania, bądź zlecić ten obowiązek odpowiedniej organizacji odzysku opakowań.

Oferujemy kompleksową pomoc w obniżeniu kosztów ponoszonych w związku z opłatą produktową lub odzyskiem opakowań. Przeprowadzany przez nas audyt pozwala na zastosowanie opracowanych przez nas rozwiązań skutkujących maksymalnym, zgodnym z prawem obniżeniem opłaty produktowej płaconej przez przedsiębiorstwo, a w przypadku, gdy Klient zleca recykling opakowań, negocjujemy i pomagamy wybrać najkorzystniejszą dla Klienta ofertę na rynku.

Dzięki współpracy z naszą firmą, mogą Państwo znacznie obniżyć koszty opłaty produktowej, bądź odzysku opakowań. Nasz zespół specjalistów, w skład którego wchodzą min.: doradcy podatkowi i analitycy, przeprowadzi dogłębną analizę w Państwa przedsiębiorstwie, mającej na celu zidentyfikowanie podstaw do odzyskania przez Państwa nadpłat z tytułu opłaty produktowej, ustalenia niższej stawki na kolejne lata, lub zapewnienia najbardziej korzystnej oferty odzysku opakowań, który całkowicie zwolni Państwa z opłaty produktowej.

Korzyści dla Klienta:
✔ w pełni profesjonalna obsługa gwarantująca zgodność z prawem i minimalizację ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów,
✔ przegląd obecnego systemu realizacji obowiązków oraz rozliczania opłaty produktowej,
✔ weryfikacja prawidłowości prowadzonej ewidencji opakowań,
✔ możliwość odzyskania nadpłat za lata historyczne,
✔ możliwość obniżenia ponoszonych kosztów w czasie teraźniejszym i przyszłym,
✔ zastosowanie rozwiązań przynoszących korzyści w długoterminowym okresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
✔ wsparcie przy wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań oraz reprezentacja w ewentualnych kontaktach z Organizacjami Odzysku organami publicznymi.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
2) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

www.rewitoptymalizacja.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Sprawdź Politykę plików cookies. Zamknij